فایل رایگان بررسي تاثير سطوح مختلف عصاره گياه خرفه روي تحرک اسپرم قوچ عربي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تاثير سطوح مختلف عصاره گياه خرفه روي تحرک اسپرم قوچ عربي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 5

چکیده مقاله:

اهداف: هدف از این تحقیق بررسی تاثیر عصاره گیاه خرفه در محیط رقیق کننده اسپرم قوچ عربی بر تحرک اسپرم می باشد. روش تحقیق: در این پژوهش منی 12 راس قوچ عربی بالغ با میانگین وزنی 5±75 کیلوگرم، با استفاده از شوک الکتریکی جمعآوری گردید. پس از عصاره گیری، نمونه های مناسب، با هم مخلوط شده و سپس تحت 4 تیمار شامل رقیق کننده تریس با سطوح مختلف عصاره خرفه ( 300 ،200 ،100 میکرولیتر بر میلی لیتر) به عنوان تیمارهای آزمایشی و شاهد رقیق شدند. پارامترهای تحرک اسپرم در زمان صفر و 24 ساعت بعد از انزال مورد ارزیابی قرار گرفت. مطالعه حاضر با استفاده از نرم افزار SAS و با رویه ی استفاده از طرح کاملا تصادفی در قالب طرح فاکتوریل 4×2 انجام شد. یافته ها: نتایج نشان داد که در زمان صفر و زمان 24 بیشترین درصد تحرک پیش رونده و تحرک جنبایی در تیمار 200 میکرولیتر حاصل شده است (P<0/05). نتیجه گیری: با نتایج به دست آمده از این تحقیق می توان نتیجه گرفت که استفاده از عصاره گیاه خرفه در رقیق کننده اسپرم نسبت به گروه شاهد عملکرد خوبی داشته است و در رابطه با تحرک اسپرم، عصاره گیاه مذکور قابل قبول و دارای تاثیر مفید بر اسپرم قوچ عربی می باشد.

لینک کمکی