فایل رایگان بررسي چالش هاي سازگاري کشاورزان کوچک مقياس در مقابله با خشکسالي در استان آذربايجان غربي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي چالش هاي سازگاري کشاورزان کوچک مقياس در مقابله با خشکسالي در استان آذربايجان غربي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

این تحقیق با هدف کلی فایل رایگان بررسي چالش هاي سازگاري کشاورزان کوچک مقياس در مقابله با خشکسالي در استان آذربايجان غربي انجام شد. جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه ی کشاورزان کوچک مقیاس استان آذربایجان غربی بود. حجم نمونه در بخش کشاورزان با استفاده از جدول کرجسی و مورگان 430 نفر از سرپرستان خانوارهای روستایی کوچک مقیاس برآورد گردید. روش نمونه گیری در این پژوهش طبقه ای چند مرحله ای با انتساب متناسب بود. ابزار اصلی پژوهش پرسشنامه ای بود که روایی آن توسط جمعی از متخصصان و پایایی آن توسط ضریب آلفای کرونباخ تایید گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای SPSSwin19 انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد که از دیدگاه کشاورزان مطالعه شده مهمترین چالش های سازگاری کشاورزان کوچک مقیاس در مقابله با خشکسالی شامل عدم حمایت و تسهیلات مناسب از کشاورزان آسیب دیده و نبود طرح های ظرفیت سازی و مقاوم سازی بود. علاوه بر این نتایج تحلیل عاملی چالش های سازگاری کشاورزان کوچک مقیاس را در عامل های اقتصادی و حمایتی، اجتماعی فرهنگی، آموزشی و حرفه ای و روانشناختی طبقه بندی نمود که بیش از نیمی از واریانس عامل ها را تبیین می نمودند.

لینک کمکی