فایل رایگان بررسي معيارهاي مسکن مطلوب با توجه به اصول پايداري در مسکن معاصر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي معيارهاي مسکن مطلوب با توجه به اصول پايداري در مسکن معاصر :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 24

چکیده مقاله:

استفاده از انرژی های تجدیدپذیر و روش های سازگار با محیط زیست یکی از موضوعات قابل بحث کشورهای توسعه یافته به شمار می رود. با توجه به اثرات گسترده اجتماعی، اقتصادی، فیزیکی و زیست محیطی مسکن بر محیط شهری می توان دریافت که تحقق بسیاری از اهداف توسعه پایدار شهری، در گروی توسعه مسکن پایدار است. این مقاله در پی آن است تا با بررسی منابع موجود و مطالعات کتابخانه ای ضمن مروری بر مفهوم پایداری و بررسی تاثیر آن بر شهر و معماری و مسکن، راهکارهایی جهت دستیابی به مسکن پایدار ارائه دهد. از این رو، به این منظور پایداری مسکن از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گرفته و از نظر جامعه متخصصان وصاحبنظران بررسی شده، سپس به معرفی مبانی نظری پایداری، توسعه پایدار و مسکن پایدار پرداخته است، تا اصول و شاخص های مسکن پایدار از ادبیات موضوع استخراج شود. در این پژوهش، از روش تحقیق توصیفی – تحلیلی و شیوه تحقیق مرور متون و اسناد کتابخانه ای بهره گرفته شده است. یافته های تحقیق حاضر نشان می دهد که مسکن را می توان مهمترین عنصر شهر دانست، بنابراین به منظور توسعه پایدار شهر، توجه به مسکن پایدار به عنوان یکی از تاثیرگذارترین عوامل شناخته می شود، زیرا توسعه مسکن پایدار علاوه بر محیط زیست، بر اقتصاد، فرهنگ و مسائل اجتماعی نیز تاثیر گذار است.

لینک کمکی