فایل رایگان بررسي تاثير آيروديناميکي قرار دادن مولد گردابه بر روي مدل خودرو

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تاثير آيروديناميکي قرار دادن مولد گردابه بر روي مدل خودرو :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

در این پژوهش بر استفاده از مولدهای گردابه بر روی مدل ساده شده ی خودروی بدنه احمد به منظور بررسی تاثیر آنها بر عملکرد آیرودینامیکی آن تحقیق شده است. محل قرارگیری مولدهای گردابه با استفاده از سایر مطالعات انتخاب شده و از منظر شکل تحت بررسی قرار گرفتند و چهار شکل رایج سیلندر، دلتا، بامپ و ایرفویل ناکا 0012 برای تحقیق در نظر گرفته شدند. پس از مطالعات استقلال از شبکه و انتخاب شبکه مطلوب، برای شبیه سازی جریان حول خودرو در مدلهای مختلف از یک نرم افزار تجاری مبتنی بر روش حجم محدود استفاده شد. نتایج حاصله نشان دادند که حضور مولد گردابه ایرفویلی و سیلندری در رینولدز 0/684 میلیون منتج به کاهش پسا به مقدار 0/7 و 1/11 درصد شدند. سایر مولدها ضرایب پسا را افزایش دادند و همچنین تاثیر تمامی مولدها با افزایش رینولدز کاهش می یابد همچنین در مولد بامپ شکل افت ضریب برآ بسیار غالب بوده است. به طورکلی از نتایج حاصله میتوان برداشت نمود که در سرعتهای پایین از مولدهای گردابه به منظور کاهش ضریب پسا میتوان استفاده نمود و همچنین از آنها میتوان در تمامی سرعتها به عنوان کاهش دهنده ضریب برآ بهره برد.

لینک کمکی