فایل رایگان بررسي تجربي انتقال حرارت نانوسيال اکسيد آهن- آب داخل لوله افقي در حضور ميدان مغناطيسي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تجربي انتقال حرارت نانوسيال اکسيد آهن- آب داخل لوله افقي در حضور ميدان مغناطيسي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 17

چکیده مقاله:

این مقاله یک بررسی تجربی بر روی انتقال حرارت جابجایی جریان نانوسیال مغناطیسی در داخل یک لوله مسی گرم شده در حضور یک میدان مغناطیسی خارجی را مطالعه می کند. سیالات مورد نظر در این آزمایش، آب مقطر و نانوسیال مغناطیسی(آب-(Fe3O4 با غلظت وزنی %1 و %3 می باشند. نتایج بدست آمده اعتبارسنجی شده و مطابقت مناسبی بین داده های آزمایشگاهی و نتایج پیش بینی شده را نشان می دهد. در غیاب میدان مغناطیسی، نتایج، بهبود قابل توجهی از انتقال حرارت جابجایی را برای نانوسیال مغناطیسی 3wt% در مقایسه با آب مقطر به عنوان سیال عامل را نشان می دهند، که این بهبود انتقال حرارت به عدد رینولز، غلظت نانوسیال مغناطیسی و نوع میدان مغناطیسی اعمالی وابسته است. همچنین نتایج، افزایش %9 در ضریب انتقال حرارت جابجایی را در حضور میدان مغناطیسی متناوب با فرکانس 50 هرتز را در قیاس با مورد بدون میدان مغناطیسی آن نشان می دهند.

لینک کمکی