فایل رایگان ارزيابي آزمايشگاهي تاثير سرباره فولاد کوره قوس الکتريکي برتغيير شکل ماندگار و حساسيت رطوبتي مخلوط هاي آسفالتي داغ

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ارزيابي آزمايشگاهي تاثير سرباره فولاد کوره قوس الکتريکي برتغيير شکل ماندگار و حساسيت رطوبتي مخلوط هاي آسفالتي داغ :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 20

چکیده مقاله:

مخلوطهای آسفالتی حاوی سرباره، مخلوطهایی هستند که در آنها سرباره جایگزین درصدی از درشت دانه شده است. مخلوطهای حاوی سرباره به منظور فراهم آوردن مخلوط هایی پایدارتر و مقاوم تر در برابر تغییر شکل ماندگار و خرابی رطوبتی نسبت به مخلوط آسفالتی با سنگدانه طبیعی مورد ارزیابی قرار میگیرد، تا از این مخلوط در روسازیهایی که در معرض بارهای ترافیکی سنگین قرار میگیرند، استفاده شود. هدف این مطالعه بررسی مقاومت شیارشدگی و حساسیت رطوبتی مخلوطهای آسفالتی حاوی سرباره است. به همین منظور آزمایشهای شیارشدگی چرخ هامبورگ در دو حالت خشک و غرقاب به منظور بررسی مقاومت شیارشدگی و آزمایش کششی غیرمستقیم در دو حالت خشک و اصلاح شده بر روی نمونه ها به منظور بررسی حساسیت رطوبتی مخلوط ها انجام گرفت. سنگدانه مورد استفاده برای ساخت نمونه ها از نوع آهکی با حداکثر اندازه اسمی 19 میلی متر بوده و نمونه ها در 5 درصد مختلف سرباره 0)، 25، 50، 75، 100 درصد) ساخته شد. نتایج حاصل از آزمایش شیارشدگی چرخ هامبورگ طبق استاندارد نشان داد که نمونه های حاوی سرباره نسبت به نمونه شاهد در مقابل تغییرشکل ماندگار در هر دو حالت خشک و غرقاب مقاومتر هستند، همچنین نتایج آزمایش مقاومت کششی غیرمستقیم که طبق استاندارد AASHTO T283 انجام شد نشان داد که مخلوط-های حاوی سرباره در مقابل خرابی رطوبتی نسبت به نمونه شاهد مقاوم ترند.

لینک کمکی