فایل رایگان ارزيابي عملکرد شرکت هاي لجستيکي معکوس بااستفاده از TOPSIS فازي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ارزيابي عملکرد شرکت هاي لجستيکي معکوس بااستفاده از TOPSIS فازي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 22

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش فایل رایگان ارزيابي عملکرد شرکت هاي لجستيکي معکوس بااستفاده از TOPSIS فازي می باشد. این تحقیق از لحاظ روش و ماهیت، توصیفی – پیمایشی و از لحاظ هدف کاربردی است. روش گردآوری داده ها کتابخانه ای و میدانی بوده و جامعه اماری تحقیق نیز خبرگان حوزه لجستیک معکوس در شرکت ایران خودرو بوده که دارای شرایط خبره گی بودند. ابزار گردآوری داده ها دراین پژوهش پرسشنامه می باشد. همچنین در این تحقیق از تکنیک دلفی و تاپسیس فازی(برای رتبه بندی راهکارا موانع لجستیک معکوس) استفاده شد. ابزار تجزیه و تحلیل داده ها نرم افزار اکسل و متلب بوده، روایی پرسشنامه توسط استاد راهنما و خبرگان تایید شد و پایایی پرسشنامه های سلسله مراتبی فازی از طریق نرخ ناسازگاری گوگوس و بوچر تعیین شد. نتایج تحقیق حاکی از ان است که راهکار آگاهی و حمایت از مدیریت بالا در اولویت 10، فرایندهای تدارکاتی معکوس استاندارد شده در اولویت 11، پیاده سازی همکاری متقابل عملکردی در اولویت 12، ایجاد همکاری الکترونیکی در میان اعضای زنجیره تامین دراولویت 13، تعیین لجستیک معکوس به عنوان بخشی از برنامه پایداری در اولویت 14 تاپسیس فازی قرار گرفتند.

لینک کمکی