فایل رایگان افزايش حس تعلق در فضاهاي شهري نمونه مطالعاتي: پياده راه سعدي رشت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان افزايش حس تعلق در فضاهاي شهري نمونه مطالعاتي: پياده راه سعدي رشت :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 17

چکیده مقاله:

کیفیت یک عرصه عمومی سبب میشود تا شهروندان از آن استقبال بیشتری نمایند اما الزم است که عرصه عمومی از مطلوبیت های دیگری نیز برخوردار باشد که شهروندان نسبت به آن احساس تعلق داشته باشند. امکان حرکت پیاده، وجود جلوه های شاخص کالبدی و نمادها، محیط زیست پاکیزه، وجود عملکردهای جاذب جمعیت، امکان فعالیتهای اجتماعی و تعامل و مشارکت شهروندان و مواردی ازاین دست، ازجمله معیارهایی هستند که منجر به افزایش حس تعلق شهروندان نسبت به یک عرصه عمومی میگردد. در این مطالعه پیاده راه سعدی شهر رشت به عنوان نمونه مطالعاتی انتخاب شد تا یکبار دیگر به منظور افزایش حس تعلق مورد بازطراحی قرار گیرد. مطالعات میدانی و نیز پرسشنامه ها نشان دادند که نبود فضایی برای تجمعات مردمی، عدم وجود رویدادهای شهری، کمبود فضاهای مکث و نشستن و نیز عدم مطلوبیت مبلمان شهری، ازجمله چالشهای موجود این پیاده راه در خصوص کمبود حس تعلق هستند که پیشنهاداتی در خصوص بازطراحی آن ارائه شده است.

لینک کمکی