فایل رایگان پاورپوینت فهرست آيات داراي شأن نزول

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پاورپوینت فهرست آيات داراي شأن نزول :

فهرست آیات دارای شان نزول شماره متن سوره تعداد آیات شان نزول آیه

1

سوره حمد

7 آیه

2

سوره بقره

286 آیه

آیه 2، آیه 3، آیه 4، آیه 6، آیه 8، آیه 11، آیه 13، آیه 14، آیه 19، آیه 25، آیه 26، آیه 27، آیه 43، آیه 44، آیه 45، آیه 46، آیه 62، آیه 76، آیه 79، آیه 80، آیه 83، آیه 84، آیه 85، آیه 87، آیه 89، آیه 94، آیه 97، آیه 99، آیه 100، آیه 102، آیه 104، آیه 106، آیه 108، آیه 109، آیه 113، آیه 114،‌ آیه 115، آیه 116، آیه 118،‌ آیه 119، آیه 120، آیه 121، آیه 125، آیه 130، آیه 135، آیه 137، آیه 142، آیه 143، آیه 144، آیه 146، آیه 148، آیه 150، آیه 154، آیه 158، آیه 159، آیه 163، آیه 164، آیه 168، آیه 170، آیه 171، آیه 174، آیه 177، آیه 178، آیه 184، آیه 186، آیه 187، آیه 188، آیه 189، آیه 190، آیه 191، آیه 194، آیه 195، آیه 196، آیه 197، آیه 198، آیه 199، آیه 200، آیه 202، آیه 204، آیه 206، آیه 207، آیه 208، آیه 212، آیه 214، آیه 215، آیه 217، آیه 218، آیه 219، آیه 220، آیه 221، آیه 222، آیه 223، آیه 224، آیه 228، آیه 229، آیه 230، آیه 231، آیه 232، آیه 238، آیه 240، آیه 241، آیه 243، آیه 245، آیه 255، آیه 256، آیه 257، آیه 264، آیه 265، آیه 267، آیه 272، آیه 273، آیه 274، آیه 278، آیه 281، آیه 285.

3

سوره آل عمران

200 آیه

آیه 2، آیه 7، آیه 12، آیه 13، آیه 15، آیه 18، آیه 21، آیه 23، آیه 26، آیه 28، آیه 31، آیه 32، آیه 58، آیه 59، آیه 60، آیه 61، آیه 62، آیه 64، آیه 65، آیه 67، آیه 68، آیه 71، آیه 72، آیه 73، آیه 75، آیه 77، آیه 78، آیه 79، آیه 83، آیه 84، آیه 85، آیه 86، آیه 87، آیه 88، آیه 89، آیه 90، آیه 91، آیه 93، آیه 96، آیه 97، آیه 98، آیه 100، آیه 101، آیه 102، آیه 103، آیه 110، آیه 111، آیه 113، آیه 114، آیه 115، آیه 117، آیه 118، آیه 121، آیه 122، آیه 123، آیه 124، آیه 125، آیه 128، آیه 130، آیه 135، آیه 139، آیه 140، آیه 143، آیه 144، آیه 146، آیه 149، آیه 151، آیه 152، آیه 154، آیه 161، آیه 162، آیه 165، آیه 169، آیه 172، آیه 173، آیه 174، آیه 178، آیه 179، آیه 180، آیه 181، آیه 183، آیه 186، آیه 188، آیه 190، آیه 191، آیه 192، آیه 193، آیه 194، آیه 195، آیه 196، آیه 199، آیه 200.

4

سوره نساء

176 آیه

آیه 1، آیه 2، آیه 3، آیه 4، آیه 6، آیه 7، آیه 10، آیه 11، آیه 19، آیه 22، آیه 23، آیه 24، آیه 29، آیه 32، آیه 33، آیه 34، آیه 36، آیه 37، آیه 38، آیه 41، آیه 43، آیه 44، آیه 45، آیه 46، آیه 47، آیه 48، آیه 49، آیه 51، آیه 52، آیه 54، آیه 56، آیه 58، آیه 59، آیه 60، آیه 65، آیه 66، آیه 69، آیه 72، آیه 77، آیه 78، آیه 81، آیه 83، آیه 84، آیه 88، آیه 89، آیه 90، آیه 91، آیه 92، آیه 93، آیه 94، آیه 95، آیه 97، آیه 98، آیه 100، آیه 101، آیه 102، آیه 103، آیه 104، آیه 105، آیه 110، آیه 111، آیه 112، آیه 113، آیه 114، آیه 115، آیه 116، آیه 123، آیه 124، آیه 125، آیه 127، آیه 128، آیه 129، آیه 135، آیه 136، آیه 137، آیه 139، آیه 140، آیه 141، آیه 145، آیه 146، آیه 148، آیه 150، آیه 153، آیه 163، آیه 164، آیه 166، آیه 172، آیه 176.

5

سوره مائده

120 آیه

آیه 2، آیه 3، آیه 4، آیه 6، آیه 8، آیه 11، آیه 15، آیه 16، آیه 17، آیه 18، آیه 19، آیه 21، آیه 33، آیه 38، آیه 39، آیه 41، آیه 44، آیه 49، آیه 50، آیه 51، آیه 54، آیه 55، آیه 56، آیه 57، آیه 59، آیه 61، آیه 64، آیه 66، آیه 67، آیه 68، آیه 82، آیه 83، آیه 84، آیه 85، آیه 87، آیه 88، آیه 89، آیه 90، آیه 91، آیه 93، آیه 94، آیه 95، آیه 100، آیه 101، آیه 105، آیه 106، آیه 107.

6

سوره انعام

165 آیه

آیه 1،‌ آیه 7، آیه 14، آیه 19، آیه 25، آیه 26، آیه 27، آیه 33، آیه 35، آیه 39، آیه 44، آیه 45، آیه 47، آیه 51، آیه 52، آیه 53، آیه 54، آیه 65، آیه 66، آیه 67، آیه 69، آیه 71، آیه 82، آیه 91، آیه 93، آیه 94، آیه 100، آیه 108، آیه 109، آیه 110، آیه 111، آیه 116، آیه 118، آیه 119، آیه 120، آیه 121، آیه 122، آیه 124، آیه 136، آیه 140، آیه 141، آیه 157.

7

سوره اعراف

206 آیه

آیه 26، آیه 31، آیه 32، آیه 40، آیه 46، آیه 102، آیه 167، آیه 170، آیه 175، آیه 180، آیه 184، آیه 187، آیه 188، آیه 204، آیه 206.

8

سوره انفال

75 آیه

آیه 1، آیه 2، آیه 3، آیه 4، آیه 5، آیه 6، آیه 7، آیه 8، آیه 9، آیه 10، آیه 17، آیه 19، آیه 22، آیه 24، آیه 25، آیه 26، آیه 27، آیه 30، آیه 31، آیه 32، آیه 33، آیه 35، آیه 36، آیه 41، آیه 46، آیه 47، آیه 49، آیه 50، آیه 55، آیه 56، آیه 57، آیه 58، آیه 61، آیه 62، آیه 63، آیه 64، آیه 65، آیه 66، آیه 67، آیه 68، آیه 70، آیه 72، آیه 73، آیه 75.

9

سوره توبه

129 آیه

آیه 9، آیه 12، آیه 14، آیه 17، آیه 19، آیه 20، آیه 21، آیه 23، آیه 24، آیه 25، آیه 28، آیه 29، آیه 30، آیه 34، آیه 37، آیه 38، آیه 39، آیه 41، آیه 42، آیه 43، آیه 49، آیه 50، آیه 53، آیه 58، آیه 59، آیه 61، آیه 62، آیه 64، آیه 65، آیه 66، آیه 73، آیه 74، آیه 75، آیه 79، آیه 80، آیه 81، آیه 84، آیه 91، آیه 92، آیه 94، آیه 95، آیه 96، آیه 97، آیه 98، آیه 99، آیه 100، آیه 101، آیه 102، آیه 106، آیه 107، آیه 108، آیه 109، آیه 111، آیه 113، آیه 114، آیه 115، آیه 117، آیه 118، آیه 119، آیه 122.

10

سوره یونس

109 آیه

آیه 2، آیه 7، آیه 12، آیه 15، آیه 39، آیه 40، آیه 42.

11

سوره هود

123 آیه

آیه 5، آیه 8، آیه 12، آیه 17، آیه 34، آیه 114.

12

سوره یوسف

111 آیه

آیه 1، آیه 2، آیه 3.

13

سوره رعد

43 آیه

آیه 7، آیه 8، آیه 9، آیه 10، آیه 11، آیه 13، آیه 19، آیه 24، آیه 30، آیه 31، آیه 33، آیه 38، آیه 39، آیه 43.

14

سوره ابراهیم

52 آیه

آیه 28.

15

سوره حجر

99 آیه

آیه 24، آیه 45، آیه 47، آیه 49، آیه 50، آیه 94، آیه 95، آیه 97.

16

سوره نحل

128 آیه

آیه 1، آیه 4، آیه 24، آیه 28، آیه 38، آیه 41، آیه 42، آیه 43، آیه 75، آیه 76، آیه 83، آیه 91، آیه 92، آیه 94، آیه 95، آیه 96، آیه 97، آیه 98، آیه 103، آیه 106، آیه 110، آیه 112، آیه 126.

17

سوره اسراء

111 آیه

آیه 1، آیه 11، آیه 15، آیه 23، آیه 26، آیه 28، آیه 29، آیه 33، آیه 45، آیه 46، آیه 53، آیه 56، آیه 59، آیه 60، آیه 72، آیه 73، آیه 74، آیه 76، آیه 80، آیه 81، آیه 82، آیه 85، آیه 88، آیه 89، آیه 90، آیه 91، آیه 92 آیه 93، آیه 110، آیه 111.

18

سوره كهف

110 آیه

آیه 1، آیه 6، آیه 9، آیه 23، آیه 24، آیه 25، آیه 28، آیه 51، آیه 60، آیه 83، آیه 103، آیه 104، آیه 109، آیه 110.

19

سوره مریم

98 آیه

آیه 12، آیه 63، آیه 64، آیه 66، آیه 77، آیه 83، آیه 96.

20

سوره طه

135 آیه

آیه 1، آیه 2، آیه 105، آیه 114، آیه 131.

21

سوره انبیاء

112 آیه

آیه 1، آیه 34، آیه 36، آیه 101، آیه 102، آیه 103.

22

سوره حج

78 آیه

آیه 1، آیه 2، آیه 3، آیه 8، آیه 9، آیه 11، آیه 15، آیه 19، آیه 25، آیه 27، آیه 34، آیه 35، آیه 37، آیه 39، آیه 40، آیه 41، آیه 47، آیه 52، آیه 58، آیه 60، آیه 67، آیه 68، آیه 69، آیه 70، آیه 72، آیه 73، آیه 75.

23

سوره مؤمنون

118 آیه

آیه 1، آیه 2، آیه 3، آیه 4، آیه 5، آیه 6، آیه 7، آیه 8، آیه 9، آیه 10، آیه 11، آیه 57، آیه 58، آیه 59، آیه 60، آیه 61، آیه 67، آیه 76، آیه 99، آیه 100، آیه 102.

24

سوره نور

64 آیه

آیه 3، آیه 4، آیه 6، آیه 11، آیه 22، آیه 23، آیه 24، آیه 26، آیه 27، آیه 29، آیه 31، آیه 33، آیه 47، آیه 48، آیه 49، آیه 50، آیه 51، آیه 52، آیه 55، آیه 60، آیه 61، آیه 62، آیه 63.

25

سوره فرقان

77 آیه

آیه 10، آیه 20، آیه 27، آیه 32، آیه 43، آیه 54، آیه 68، آیه 69، آیه 70، آیه 74.

26

سوره شعراء

227 آیه

آیه 3، آیه 4، آیه 94، آیه 95، آیه 205، آیه 206، آیه 207، آیه 215، آیه 224، آیه 227.

27

سوره نمل

93 آیه

آیه 62، آیه 70، آیه 80.

28

سوره قصص

88 آیه

آیه 5، آیه 51، آیه 52، آیه 53، آیه 54، آیه 55، آیه 56، آیه 57، آیه 61، آیه 83، آیه 85.

29

سوره عنكبوت

69 آیه

آیه 2، آیه 4، آیه 5، آیه 8، آیه 10، آیه 11، آیه 51، آیه 53، آیه 56، آیه 60، آیه 67، آیه 69.

30

سوره روم

60 آیه

آیه 2، آیه 3، آیه 4، آیه 5، آیه 27، آیه 28، آیه 38.

31

سوره لقمان

34 آیه

آیه 6، آیه 14، آیه 22، آیه 27، آیه 34.

32

سوره سجده

30 آیه

آیه 16، آیه 18، آیه 24.

33

سوره احزاب

73 آیه

آیه 1، آیه 4، آیه 5، آیه 6، آیه 9، آیه 12، آیه 13، آیه 18، آیه 23، آیه 26، آیه 28، آیه 33، آیه 35، آیه 36، آیه 37، آیه 40، آیه 43، آیه 47، آیه 50، آیه 51، آیه 52، آیه 53، آیه 55، آیه 57، آیه 58، آیه 59، آیه 60، آیه 67، آیه 69.

34

سوره سبا

54 آیه

آیه 15، آیه 20، آیه 34، آیه 46، آیه 51.

35

سوره فاطر

45 آیه

آیه 8، آیه 29، آیه 35، آ

لینک کمکی