فایل رایگان پاورپوینت قاموس الرجال

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پاورپوینت قاموس الرجال :

محتویات

1 معرفی اجمالی کتاب 2 ساختار کتاب 3 وضعیت نشر 4 منابع 5 متن کتاب

معرفی اجمالی کتاب

نام کامل این کتاب چنان که در صفحه عنوان چاپ اول آن (تهران 1379ق) آمده «قاموس الرجال، قاموس عام لأحوال جمیع رواه الشیعه و محدثیهم بسبک بدیع و دقیق لم یسبقه غیره من کتب الرجال» است. این کتاب در اصل تعلیقات انتقادى بر «تنقیح المقال» عبدالله مامقانی است که شیخ شوشترى (تستری) در سفر اجبارى خود به نجف (سالهاى 1354 ـ 1360ق) با مطالعه رجال مامقانى و ملاحظه کاستى ها و آشفتگى هاى آن نخست در حاشیه «تنقیح» و سپس به صورت کتاب مستقل در مدت قریب به شش سال نگاشته است و از این رو، خود آن را «تصحیح تنقیح المقال» نام نهاد، گرچه بعدها به پیشنهاد برخى از فضلا با نام «قاموس الرجال» چاپ شده است و به همین نام نیز شهرت یافته است.

در این کتاب مؤلّف بعد از بررسی کتب رجالی سلف در 28 فصل کوتاه و نقد و بررسی مسائل مهم آنها، به ذکر معایب، محاسن و نقص آنها پرداخته است.

قاموس الرجال، به ترجمه رجال از منابع مهم رجالی و تاریخی، بر طبق حروف الفبا پرداخته است و به مواردی چون صحابه ائمه بودن، وفات و زندگی آنها اشاره و در بعضی از اشخاص، بحث مفصلی در مورد آنها کرده است.

ساختار کتاب

متن اصلى، همانند «تنقیح المقال» متشکل از چهار بخش است: نام ها (که عمده کتاب بدان تخصیص یافته)، کنیه ها، القاب و نام زنان راوى حدیث. محمدتقی شوشترى در هر بخش راویان را به ترتیب الفبا آورده و پس از ذکر بخش هایى از قول مامقانى، تعلیقات خود را بعد از تعبیر (أقول) بیان کرده و اشتباهات وى را در زمینه هاى م

لینک کمکی