فایل رایگان سطوح آنزيم هاي کبدي در موش هاي صحرايي تيمار شده با نانوذره نقره سنتز شده با عصاره گياه گالگا

: 7چکیده مقاله: مقدمه: سطوح سرمی آنزیم های کبدی در بیماری دیابت مزمن به دلیل آسیب کبدی افزایش می یابد. مقادیر پایین تر نانوذرات فلزی تهیه شده به روش شیمایی قادر به کاهش سطوحپلاسمایی آنزیم های کبدی میباشد. اثر درمانی گیاه Galega officinalis در درمان دیابت ثابت شده است. در تحقیق حاضر اثرات نانوذرات نقره تهیه شده با گیاه گالگا بر غلظت سرمی آنزیمهای آسپارتات آمینوترانسفراز AST و آلانین آمینوترانسفراز ALT در موش های صحرایی نر سالم و دیابتی بررسی شد. مواد و روش ها: موش های صحرایی سالم یا مبتلا به دیابت نوع یک القایی با آلوکسان به ترتیب تزریق داخل صفاقی سالین یا mg/