فایل رایگان مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره نقش فناوری در آموزش و یادگیری

ارسی و انگلیسی دارد.ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.رفرنس دهی استاندارد دارد.کاملترین در سطح اینترنتدارای تحقیقات انجام شده داخلی و خارجیگارانتی بازگشت وجه دارد.فرمت : docتعداد صفحات : 30بخشی از متن :مقدمه:در این فصل در ابتدا به بیان مبانی نظری موجود در خصوص آموزش های مبتنی بر رایانه، آموزش الکترونیک، فناوری های آموزشی، چند رسانه های آموزشی و به طور کلی استفاده از فناوری در آموزش می‌پردازیم و در ادامه به معرفی الگوهای تدریس و الگوهایی که با الگوی دریافت مفهوم هم خانواده می باشند و همچنین الگوی دریافت مفهوم، اصول این الگو، مراحل تدریس در این الگو و ... م

فایل رایگان سنتز حلال گرمايي فوتوکاتاليست ZnTiO3: بررسي اثرpH و دماي کلسيناسيون

ین پژوهش نانو ذرات روی تیتانات با استفاده از روش حلال گرمایی سنتز شدند. اثرpH و دمای کلسیناسیون بر ساختارها ، مورفولوژی و فعالیت فوتوکاتالیستی ترکیبات حاصل مورد بررسی قرار گرفت. این نانوذرات به کمک روشهای دستگاهی پراش پرتو ایکس (XRD ) ، میکروسکوپ الکترونی روبشی(SEM) ، میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM)، طیف سنجی بازتاب انتشار (DRS)، انرژی تفرق اشعه ایکس (EDAX )،فوتولومینسانس(PL) و طیف سنجی مرئی- ماورای بنفش (UV-Vis)شناسایی شدند. الگوهای پراش پرتو ایکس ساختارهای روی تیتانات خالص مکعبی سنتز شده در3 pH= و دمای کلسیناسیون C° 700 و هگزاگونالی در دو 3 pH= و7 pH= و دمای کلسیناسیون C&