فایل رایگان چشم اندازي بر سلول هاي بنيادي سرطان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان چشم اندازي بر سلول هاي بنيادي سرطان :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

سلول های بنیادی سرطانی ( CSCs ) زیرمجموعه های سلول های سرطانی هستند که خصوصیات مشابهی را با سلول های بنیادی طبیعی و سلول های اجدادی مانند ویژگی های خود تجدیدپذیری و تمایز برای رشد تومور و ناهمگنی به وجود می آورند. درطی پیشرفت سرطان، CSC می تواند از طریق انطباق با ریزمحیط تومور و نیز پاسخ به فشارهای درمانی، از سلول های سرطانی متمایز شود، به این ترتیب به ناهمگنی فنوتیپ های آنها کمک می کند. اکثر درمان های سرطانی متعارف تومور را هدف قرار می دهند و نمی توانند csc را به دلیل طبیعت بسیار مقاوم خود مورد هدف قرار دهند، که منجر به متاستاز و عود مجدد تومور می شود. هدف از ارائه این مقاله بررسی مفهوم سلول های بنیادی سرطانی، چگونگی مقاومت درمانی، و همچنین بررسی ایمنوتراپی به عنوان یکی از راه های مبارزه با مقاومت در برابر درمان سرطان است.

لینک کمکی