فایل رایگان سري زماني اتورگرسيو مرتبه اول با عملگر مجموع تصادفي متغيرهاي مستقل و هم توزيع هندسي و خطاي دوجمله اي منفي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان سري زماني اتورگرسيو مرتبه اول با عملگر مجموع تصادفي متغيرهاي مستقل و هم توزيع هندسي و خطاي دوجمله اي منفي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

در این مقاله، سری های زمانی اتورگرسیو مرتبه اول با خطاهای دوجمله ای منفی و عملگر هندسی معرفی می شود. همچنین برخی از خواص فرایندها، مانند خودهمبستگی، رگرسیون پیشرو و پسرو مورد مطالعه قرار می گیرند.

لینک کمکی