فایل رایگان شبيه سازي عددي انتقال حرارت توام جابه جايي نانوذره AL2O3 بر پايه آب در يک محفظه بسته زاويه دار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان شبيه سازي عددي انتقال حرارت توام جابه جايي نانوذره AL2O3 بر پايه آب در يک محفظه بسته زاويه دار :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

در این مقاله انتقال حرارت توام در یک محفظه زاویهدار دوبعدی و با حضور نانوذره Al2O3 که سیال پایه آن آب می باشد شبیه سازی شده است. برای شبیه سازی عددی انتقال حرارت، از کد توسعه داده شده در نرم افزار Fortran و همچنین از الگوریتم سیمپل، برای حل معادلات ناویر استوکس استفاده شده است. بررسی تاثیر نسبت حجمی نانوذره، عدد ریچاردسون و زاویه محفظه دو به بعدی نسبت به افق بر انتقال حرارت مهمترین هدف این پژوهش می باشد. نتایج شبیه سازی شده با داده های تجربی موجود در مراجع صحت سنجی شده است. نتایج این مقاله نشان می دهد که کاهش عدد ریچاردسون از مقدار 100 تا 0.01، موجب افزایش ناسلت ماکزیمم از 0.83 تا 8.1 می شود. همچنین با افزایش کسر حجمی نانوذره از مقدار 0.25 تا 0.5، عدد ناسلت دیواره از مقدار ماکزیمم 0.72 به مقدار ماکزیمم 7.8 رسیده است. افزایش زاویه محفظه تا مقدار 90 درجه نیز عدد ناسلت ماکزیمم را تا مقدار 8.6 افزایش می دهد.

لینک کمکی