فایل رایگان شبيه سازي عددي تاثير عدد رينولدز و فاصله دو سيلندر مثلثي و مربعي بر ضريب فشار جريان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان شبيه سازي عددي تاثير عدد رينولدز و فاصله دو سيلندر مثلثي و مربعي بر ضريب فشار جريان :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

در این مقاله، مشخصات جریان حول دو سیلندر دو بعدی با مقاطع مثلث متساوی الاضالع و مربع در آرایش پشت سر هم مورد بررسی قرار گرفته است. بررسی ها در آرایش پشت سرهم با جابه جا کردن سیلندر مربعی پایین دست در راستای جریان در فواصل مختلف از سیلندر مثلثی بالادست انجام شده است. سیلندر مربعی در فواصل مختلف و اعداد رینولدز مختلف در پایین دست سیلندر مثلثی قرار گرفته است . در این بررسی نیروهای برآ و پسای متوسط و نوسانی وارد بر سیلندر مربعی در فواصل مختلف اندازه گیری شده است. همچنین توزیع فشار متوسط و نوسانی روی سطح دو سیلندر در فواصل مختلف از یکدیگر اندازه گیری شده است. از مهمترین نتایج محاسبات حاضر می توان به مشاهده دو الگوی مختلف برای جریان اشاره کرد که در فواصل کمتر از فاصله ی بحرانی، ریزش گردابه از سیلندر بالا دست رخ نمی دهد. در فواصل بیشتر از فاصله ی بحرانی ریزش گردابه از هر دو سیلندر مثلثی و مربعی اتفاق می افتد. فاصله بحرانی برای این آرایش سه برابر طول ضلع سطح مقطع سیلندرها به دست آمد.

لینک کمکی