فایل رایگان شبيه سازي و تحليل تاثير طول دودکش بخاري گازي خانگي بر روي دما و فشار خروجي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان شبيه سازي و تحليل تاثير طول دودکش بخاري گازي خانگي بر روي دما و فشار خروجي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

در این پروزه به بررسی دما و فشار خروجی دودکش که قسمتی داخل ساختمان و قسمت دیگر در محیط باز واقع گردیده در دوحالت سیمانی و گالوانیزه در اندازه های متفاوت مورد بررسی قرار گرفته است که طبق استاندارد اندازه لوله هاو دمای محیط در نظر گرفته شده است. نتایج حاصل بدست آمده طبق بررسی تحلیلی وعددی در دوجنس در نظر گرفته با احتساب تغیر اندازه لوله به این نتیجه رسیدیم که با افزایش ارتفاع تلفات دمایی افزایش می یابد یعنی با افزایش اندازه ی لوله دما ی خروجی آن به طبع کاهش می یابد که در بررسی انجام شده لوله ی سیمانی تلفات بیش تری نسبت به لوله های گالوانیزه دارند و دمای لوله های سیمانی با افزایش اندازه لوله ها تغییرات بیش تری خواهند داشت اما در مورد فشار این حالت بالعکس خواهد بود که با افزایش اندازه لوله ها در دو حالت سیمانی و گالوانیزه دچار افزایش خواهد بود که این تغییرات برای فشار در دوجنس معرفی شده تغییرات خاصی نداشته و با هم نیز برابر خواهند بود.

لینک کمکی