فایل رایگان مدل سازي فرآيند حذف کبالت در مرحله تصفيه گرم در راکتور مخلوط شونده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مدل سازي فرآيند حذف کبالت در مرحله تصفيه گرم در راکتور مخلوط شونده :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

کبالت یکی از ناخالصی های مضر برای الکتروینینگ روی است که در مرحله تصفیه گرم از محلول سولفات روی حذف می شود. در این پژوهش ابتدا ثابت سرعت واکنش سمنتاسیون کبالت محاسبه شد. سپس فرآیند حذف کبالت در سه مرحله نیمه پیوسته، ناپیوسته و نیمه پیوسته مدل سازی شد. نتایج بررسی سنتیک واکنش سمنتاسیون کبالت در دمای 85 درجه سانتی گراد نشان داد که ثابت سرعت کبالت 0/047 می باشد. با استفاده از ثابت سرعت به دست آمده و همچنین مدل سازی فرآیند سمنتاسیون، تغییرات غلظت کبالت در هر زمان قابل پیش بینی می باشد که یک امر بسیار مهم در بهینه سازی و طراحی مرحله تصفیه در صنعت روی می باشد.

لینک کمکی