فایل رایگان مطالعه تاثير ضد باکتريايي اسانس آويشن شيرازي ( Zataria multiflora Boiss ) بر باکتري يرسنيا راکري جدا شده از ماهي قزل آلاي رنگين کمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مطالعه تاثير ضد باکتريايي اسانس آويشن شيرازي ( Zataria multiflora Boiss ) بر باکتري يرسنيا راکري جدا شده از ماهي قزل آلاي رنگين کمان :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

هدف از این مطالعه بررسی اثرات ضد میکروبی اسانس آویشن شیرازی (Zataria multiflora Boiss) بر علیه باکتری یرسنیاراکری جداشده از ماهی قزل آلای رنگین کمان بود. پس از تعیین بیوتیپ یرسینیا راکری مورد بررسی در این مطالعه، برای بررسی اثر ضد میکروبی آسانس آویشن شیرازی ، با استفاده از DMSO، غلظت های 0/25%، 0/5%، 1%، 1/5% اسانس تهیه گردید و توسط دیسک دیفیوژن اثر این غلظت ها بر روی رشد یک جدایه از یرسینیا راکری با اندازه گیری قطر عدم هاله رشد، بدست آمد. نتایج حاصل از آزمایش نشان داد بیوتیپ باکتری یرسینیا راکری مربوط به بیوتیپ نوع 1 است و از طرفی غلظت های 0/25%، 0/5%، 1% و 1/5 اسانس آویشن شیرازی باعث ایجاد هاله عدم رشد به ترتیب به مقادیر صفر، 6/2 میلی متر، 12/8 میلی متر و 20/9 میلی متر می شود. بر اساس نتایج به دست آمده اسانس آویشن شیرازی قدرت باکتریکشی بالایی بر علیه باکتری یرسینیا راکری به خصوص در غلظت 1/5% دارد.

لینک کمکی