فایل رایگان مطالعه سينتيک رهايش دگزامتازون سديم فسفات از دانه هاي کيتوسان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مطالعه سينتيک رهايش دگزامتازون سديم فسفات از دانه هاي کيتوسان :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

هدف از این تحقیق، مطالعه رهایش کنترل شده داروی دگزامتازون سدیم فسفات از سامانه کیتوسانی با شکل هندسی دانه ای می باشد.دانه های پلیمری کیتوسان حاوی داروی دگزامتازون سدیم فسفات با استفاده از روش ژل شدن یونی با عامل شبکه ای کننده ی تری پلی فسفات تهیه شدند. برای این منظور دانه های کیتوسانی از طریق غوطه وری قطرات محلول پلیمر و دارو توسط سرنگ با نرخ تزریق مشخص به درون یک حمام آبی حاوی عامل شبکه ای کننده تشکیل شدند.اثر غلظت دگزامتازون سدیم فسفات و نسبت نرخ جریان دارو به پلیمر بر الگوی رهایش دارو از دانه های پلیمری مورد بررسی قرار گرفت. در مرحله بعد، سینتیک رهایش دگزامتازون سدیم فسفات از ماتریس های کیتوسانی توسط مدل های ریاضی مختلف شامل مدل هیگوچی، کورسمیر-پپاس، ویبال و پپاس-ساهلین مطالعه شد. با استفاده از ضریب همبستگی مشخص شد که مدل های کورسمیر-پپاس، ویبال و پپاس-ساهلین با داده های تجربی از برازش خوبی برخوردارند و رهایش دارو با مکانیسم نفوذ فیکی و یا شبه فیکی صورت می پذیرد. همچنین ضرایب سینتیکی برای هر مدل تعیین شده است.

لینک کمکی