فایل رایگان مطالعه عددي حرکت قطره در ميکروکانال T - شکل متقارن با مانع

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مطالعه عددي حرکت قطره در ميکروکانال T - شکل متقارن با مانع :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

حرکت قطرات در میکروکانال ها کاربردهای زیادی از جمله کپسوله نمودن دارو، آنالیز دی-ان-ای و حمل دارو دارد. در مطالعه حاضر، حرکت قطره در میکروکانال T -شکل متقارن با حضور مانع بصورت دوبعدی شبیه سازی شده است. برای این منظور، از کد متن باز جریس و مدل حجم سیال استفاده شده است. اثر پارامترهای موثر در این هندسه شامل طول اولیه قطره، عدد کاپیلاری و وجود مانع، روی زمان شکست قطره مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد، وجود مانع سبب تغییر الگوی جریان از رژیم بدون شکست به رژیم با شکست می گردد. همچنین، با افزایش عدد کاپیلاری در هر نسبت بی بعد طول اولیه قطره، زمان شکست قطره کاهش می یابد.

لینک کمکی