فایل رایگان مطالعه عددي سقوط قطره تحت ميدان الکتريکي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مطالعه عددي سقوط قطره تحت ميدان الکتريکي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

در مطالعه حاضر، رفتار قطره در یک سیال لزج تحت میدان الکتریکی بصورت عددی مورد مطالعه قرار گرفته است. برای این منظور، از کد متن باز جریس و مدل حجم سیال استفاده شده است. تغییر شکل قطره، بر اثر نیروی شناوری و نیروی الکتریکی ناشی از میدان الکتریکی خارجی اعمال شده، مورد بررسی قرار گرفته است. صحت نتایج حاضر با نتایج عددی در زمینه تغییر شکل قطره استاتیکی تحت میدان الکتریکی مقایسه شده است. مقایسه نتایج، توافق خوبی را نشان میدهد. نتایج نشان میدهد که با اعمال میدان الکتریکی میتوان شکل، سرعت و مکان قطره را تحت تاثیر قرار داده و کنترل کند. برای تابع تمایز مثبت، در یک عدد کاپیلاری الکتریکی ثابت، فرآیند سقوط قطره برای جهت میدان الکتریکی افقی (عمودی) کاهش (افزایش) می یابد در حالیکه برای تابع تمایز منفی عکس این روند مشاهده می شود.

لینک کمکی