فایل رایگان موقعيت يابي سکته قلبي با استفاده از آناليز غير خطي سيگنال ECG

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان موقعيت يابي سکته قلبي با استفاده از آناليز غير خطي سيگنال ECG :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

سکته قلبی یکی از شایع ترین علل فوت است. تشخیص سریع، بموقع و مراقبت های ویژه پزشکی از بیماران می تواند تا حد زیادی از مرگ آنها جلوگیری کند. شناسایی تغییراتی که در سیگنال ECG رخ می دهد در تشخیص نوع سکته قلبی و محل وقوع آن موثر است. در این مقاله، سیگنال های ECG ابتدا با استفاده از روش تجزیه مد تجربی ( EMD ) تجزیه می شوند. روش EMD سیگنال های ECG را به مجموعه ای از سیگنال های متقارن و باند محدود تجزیه می کند که توابع مد ذاتی ( IMF ) نامیده می شوند. آنالیز تفاضل مرتبه دوم ( SODP ) از توابع مد ذاتی یک نمودار بیضی شکل ایجاد می کند. برای هر IMF ، ویژگی مساحت بیضی و سایر ویژگی های غیر خطی نظیر آنتروپی تقریبی، انتروپی نمونه، آنتروپی فازی، میانگین و انحراف معیار استخراج شده است. سپس از الگوریتم تکامل تفاضلی ( DEFS ) برای کاهش ویژگی ها استفاده کردیم و نهایتا از طبقه بند K نزدیکترین همسایگی ( KNN ) جهت موقعیت یابی سکته در قلب بهره بردیم. نتایج طبقه بندی نشان می دهد که با انتخاب 01 ویژگی موثر، با دقت 39/6% در موقعیت یابی سکته های قلبی موفق عمل کرده ایم.

لینک کمکی