فایل رایگان بررسي تاثير قابليت مقايسه صورت هاي مالي بر سطح نگهداشت وجه نقد با تاکيد بر حاکميت شرکت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تاثير قابليت مقايسه صورت هاي مالي بر سطح نگهداشت وجه نقد با تاکيد بر حاکميت شرکت :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 15

چکیده مقاله:

قابلیت مقایسه یکی از ویژگی های گزارشگری مالی است که کمیت و کیفیت اطلاعات در دسترس برای سرمایه گذاران را افزایش می دهد و موجب کاهش عدم تقارن اطلاعاتی می شود. از طرفی موجودی نقد نیز به عنوان یکی از دارایی های مالی شرکت ها از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است و مهم ترین عامل نگهداری وجه نقد مازاد، عدم تقارن اطلاعاتی و مشکلات ناشی از آن است. بنابراین این پژوهش به فایل رایگان بررسي تاثير قابليت مقايسه صورت هاي مالي بر سطح نگهداشت وجه نقد با تاکيد بر حاکميت شرکتی می پردازد.برای اندازه گیری قابلیت مقایسه از مدل دی فرانکو و برای محاسبه سطح نگهداشت وجه نقد از مدل ارائه شده توسط اوزکان و اوزکان استفاده شده است. برای رسیدن به هدف پژوهش تعداد 847 مشاهده از 121 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از طریق نمونه گیری به روش حذف سیستماتیک در طی سال های 1389 تا 1395 انتخاب و با استفاده از رگرسیون چندمتغیره مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان می دهد که قابلیت مقایسه صورت های مالی بر سطح نگهداشت وجه نقد تاثیر منفی و معنادار دارد و آن را کاهش می دهد و تعامل حاکمیت شرکتی با قابلیت مقایسه صورت های مالی نیز تاثیر منفی و معنادار بر سطح نگهداشت وجه نقد دارد به عبارتی حاکمیت شرکتی تاثیر منفی قابلیت مقایسه بر سطح نگهداشت وجه نقد را افزایش می دهد.

لینک کمکی