فایل رایگان بررسي رابطه حسابداري و فرهنگ

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي رابطه حسابداري و فرهنگ :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

در این مقاله رابطه فرهنگ و حسابداری با تاکید بر مولفه های فرهنگی جوامع مختلف که توسط هوفستد مطرح شده و قرار دادن آن ها در کنار ابعاد ارزشی حسابداری که توسط گری بیان شده در قالب پژوهش های گوناگون مورد بررسی قرارگرفته است. ازجمله تاثیرات فرهنگ بر حسابداری، می توان به هماهنگ سازی استانداردهای حسابداری، هموارسازی سود و ارزش های حسابداری اشاره کرد بر اساس پژوهش هایی که با استناد بر الگوی گری صورت گرفته با توجه به فرهنگ ملی هر کشور متفاوت بوده است. درواقع مدل گری بسط مدل هوفستد در رابطه با الگوهای فرهنگی می باشد مدل گری در حقیقت توسعه مدل هوفستد در رابطه با الگوهای فرهنگی می باشد که در آن ارزش ها و عملکردهای حسابداری سخت تحت تاثیر ارزش های اجتماعی و فرهنگ جامعه قرار دارند. نتایج بررسی ها نشان می دهد که میان ارزش های فرهنگی و ارزش های حسابداری ارتباط وجود دارد.

لینک کمکی