فایل رایگان تلاشي در جهت درک مفهوم ضد بازاريابي و چگونگي استفاده از آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تلاشي در جهت درک مفهوم ضد بازاريابي و چگونگي استفاده از آن :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

موضوع این مقاله بررسی مفهوم ضد بازاریابی است که برای پی بردن به ماهیت آن و همچنین چگونگی به کارگیری این موضوع در فعالیت های بازرگانی، بررسی جامعی پیرامون مقالات منتشر شده درباره ضد بازاریابی صورت گرفته شد و سعی شده است تا به مخاطبین تصویر روشنی از این پارامتر ارائه دهد. هدف اصلی از نگارش چنین تحقیقی فراهم آوردن یک مرجع کامل برای پژوهندگان علم مدیریت است و پاسخی می باشد برای پرسش های بیشماری که بعد از شنیدن کلمه ضدبازاریابی به ذهنشان خطور می کند. روش تحقیق پژوهش حاضر از نوع مروری است که با استناد به منابع کتابخانه ای و تحقیقات پیشین صورت گرفته است و به یک جمع بندی در مورد چیستی ضدبازاریابی رسیده است.

لینک کمکی