فایل رایگان شناسايي و رتبه بندي استراتژي هاي موثر در بهبود عملکرد زنجيره تامين با استفاده از فرايند تحليل سلسله مراتبي AHP در شرکت توزيع نيروي برق اهواز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان شناسايي و رتبه بندي استراتژي هاي موثر در بهبود عملکرد زنجيره تامين با استفاده از فرايند تحليل سلسله مراتبي AHP در شرکت توزيع نيروي برق اهواز :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

هدف از تحقیق حاضر فایل رایگان شناسايي و رتبه بندي استراتژي هاي موثر در بهبود عملکرد زنجيره تامين با استفاده از فرايند تحليل سلسله مراتبي AHP در شرکت توزيع نيروي برق اهواز می باشد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش اجرا توصیفی است. جامعه آماری این تحقیق کلیه کلیه مدیران و کارشناسان مرتبط با زنجیره تامین در شرکت توزیع نیروی برق اهواز می باشد که از میان آنها 5 نفر با استفاده از روش تصادفی ساده انتخاب گردیدند. در این تحقیق از تکنیک AHP و نرم افزار Expert choice استفاده شده است. مهم ترین استراتژی های به دست آمده بر اساس مقایسات زوجی صورت گرفته توسط خبرگان عبارتند از: استراتژی های مبتنی بر عملکرد مالی، استراتژی های مبتنی بر پاسخگویی، استراتژی های مبتنی بر مشارکت و روابط، استراتژ ی های مبتنی بر کیفیت تامین کننده و استراتژی های مدیریت دارایی های نامشهود مبتنی بر سرمایه فکری.

لینک کمکی