فایل رایگان مطالعه ديدگاه و نگرش جوانان و نوجوانان نسبت به پليس و تاثير عامل خانواده بر آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مطالعه ديدگاه و نگرش جوانان و نوجوانان نسبت به پليس و تاثير عامل خانواده بر آن :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

مطالعه نحوه تعامل پلیس با طبقات مختلف جامعه و تشخیص ماهیت نگرش های آنها نسبت به پلیس، یکی از مهم ترین ضرورت های مورد نیاز برای مدیریت اثربخش این نهاد در جامعه می باشد. این موضوع در خصوص نحوه تعامل پلیس با طبقه جوان جامعه و نحوه نگرش و طرز تلقی آنها نسبت به پلیس از اهمیت دوچندان برخوردار می باشد. لذا، تحقیق حاضر در این راستا و با هدف تعیین نگرش جوانان و نوجوانان جامعه نسبت به پلیس، و نیز میزان همبستگی آن با نگرش و طرز تلقی والدین آنها نسبت به این نهاد انجام گردید. در این تحقیق، اندازه نمونه بر اساس فرمول تعیین حجم نمونه در جامعه محدود و در سطح خطای 5 درصد، 304 نفر تعیین شده و به همین تعداد پرسشنامه در میان دانش آموزان دوره های راهنمایی و متوسطه توزیع گردید. پس از بررسی اطلاعات بدست آمده از تعداد 247 پرسشنامه برگشتی که بصورت تصادفی ساده در میان اعضای جامعه توزیع شده بود، مشخص گردید که هم دیدگاه و نگرش جوانان و نوجوانان مشارکت کننده در تحقیق، و هم والدین آنها نسبت به پلیس در سطح بسیار مطلوبی قرار دارد. بعلاوه، نتیجه اصلی تحقیق اینبود که بین نحوه نگرش جوانان با نحوه نگرش والدین آنها نسبت به پلیس، همبستگی مثبت و معنی داری وجود دارد.

لینک کمکی