فایل رایگان نقش فناوري اطلاعات بر ارتقاء بهره وري منابع انساني (مورد مطالعه سازمان آموزش و پرورش شهر ايلام)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان نقش فناوري اطلاعات بر ارتقاء بهره وري منابع انساني (مورد مطالعه سازمان آموزش و پرورش شهر ايلام) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

یکی از مهم ترین عوامل موثر بر بهر هوری منابع انسانی در دنیای امروز استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و ارتقای سطح دانش و آگاهی کارکنان در جهت استفاده از این فناوری ها در حیطه کاریشان می باشد. فناوری اطلاعات درآموزش، ابزاری است که بر پایه نظریه های مکتب روا نشناسی شناختی تنظیم شده است. هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر ارتقاء بهره وری منابع انسانی در بین کارکنان سازمان آموزش و پرورش شهر ایلام می باشد، جامعه آماری این تحقیق تمامی کلیه کارکنان اداره آموزش و پرورش شهر ایلام است که تعداد آن ها 4000 نفر می باشد، حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان تعداد 351 نفر می باشند که به تفکیک جنسیت تعداد 103 نفر از زنان و 248 نفر از مردان به شیوه تصادفی، طبقه ای در دسترس انتخاب شده اند. پرسشنامه های استفاده شده در این تحقیق پرسشنامه فناوری اطلاعات قاسمی 1391 پرسشنامه نوآوری مدیریتی چان و هامبریک ( 1992 ) و پرسشنامه بهر هوری منابع انسانی هرسی و گلداسمیت ( 1980 می باشد. نتایج نشان داد که با استفاده از آزمون رگرسیون فناوری اطلاعات و زیر مقیاس های آن (نوع استفاده فناوری اطلاعات، استفاده از نرم افزارهای آموزشی، نوع و میزان استفاده از اینترنت و نوع و میزان سرویس های اینترنتی) توانست که پیش بینی معنی داری از بهره وری منابع انسانی داشته باشد.

لینک کمکی