فایل رایگان بررسي رابطه بين دينداري برکيفيت زندگي دانشجويان دانشگاه ازاد اسلامي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي رابطه بين دينداري برکيفيت زندگي دانشجويان دانشگاه ازاد اسلامي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

کیفیت زندگی تاثیرهای روانی و اجتماعی زیادی بر دانشجویان به جای میگذارد. از این رو هدف اساسی این پژوهش شناسایی رابطه بین دینداری برکیفیت زندگی دانشجویان در دانشگاه آزاد اسلامی است. این مقاله نوع توصیفی همبستگی و بر مبنای هدف، کاربردی می باشد. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه و جامعه آماری تحقیق، دانشجویان رشته اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 60 نفر، محاسبه و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از تکنیک مدل یابی معادلات ساختاری و نرم افزار Smart Pls استفاده شده، یافته های تحقیق نشان می دهدکه دینداری بر کیفیت زندگی دانشجویان تاثیر مثبت و معنادار دارد، از سوی دیگر شناخت و باور دینی، عواطف دینی و عمل و التزام به وظایف دینی نیز اثر مثبت و معنادار بر کیفیت زندگی دانشجویان دارد

لینک کمکی