فایل رایگان آناليز حساسيت پارامترهاي موثر در شبيه سازي رواناب حوضه چغاخور با استفاده از مدل SWAT و الگوريتم SUFI-2

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان آناليز حساسيت پارامترهاي موثر در شبيه سازي رواناب حوضه چغاخور با استفاده از مدل SWAT و الگوريتم SUFI-2 :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

شبیه سازی فرآیندهای هیدرولوژیکی در حوضه های آبریز از نظر مدیریت منابع آب دارای اهمیت ویژه ای می باشد. مدل SWAT یک مدل شبیه سازی هیدرولوژیکی نیمه توزیعی و پیوسته می باشد که برای پیش بینی اثرات مدیریتی بر هیدرولوژی و رسوب در حوضه های آبریز استفاده می شود. از آنجائیکه جهت شبیه سازی فرایندهای هیدرولوژیکی با دقت مناسب، آنالیز حساسیت پارامترهای ورودی و واسنجی مدل ضروری می باشد لذا هدف از این مطالعه واسنجی و اعتبارسنجی رواناب شبیه سازی شده توسط مدل SWAT با بکارگیری وآنالیز حساسیت پارامترهای موثر در شبیه سازی رواناب حوضه آبریز چغاخور بود. براساس نتایج آنالیز حساسیت، از 29 پارامتر مورد بررسی تعداد 18 پارامتر در شبیه سازی رواناب حوضه حساس و 11 پارامتر غیر حساس تشخیص داده شد. همچنین مقادیر NS، R2، r-factor و P-factor در مرحله واسنجی به ترتیب 0/72، 0/75، 0/7؛ 0/58 و در مرحله اعتبارسنجی به ترتیب 0/71، 0/74، 0/47، 0/57 به دست آمد. که نشان از عملکرد قابل قبول مدل در شبیه سازی رواناب حوضه چغاخور دارد.

لینک کمکی