فایل رایگان اثر زاويه همگرايي جت چگال بر اختلاط منحني سقوط جريان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان اثر زاويه همگرايي جت چگال بر اختلاط منحني سقوط جريان :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

در این مقاله نتایج مشاهدات آزمایشگاهی انجام شده به منظور بررسی اختلاط و رقیق شدگی نهایی جریان چگال تخلیه شده توسط جت سطحی دایرهای تحت اثر زاویه همگرایی ارائه میگردد. پارامترهای متغیر شامل دبی تزریق جت، غلظت سیال تخلیه شونده، قطر و زاویه همگرایی نازل جت دایرهای می باشند. اندازه گیری غلظت خط مرکزی در منحنی پایین افتادگی از طریق EC متر دیجیتالی و ارتباط میزان شوری با غلظت صورت پذیرفت. تحلیل ها نشان داد که با افزایش غلظت سیال چگال از 15 به 60 کیلوگرم بر متر مکعب، غلظت خط مرکزی جریان جت نسبت به غلظت اولیه، 52 درصد افزایش می یابد. همچنین میزان غلظت خط مرکزی جریان جت در زاویه 30 نسبت به 15 درجه 27/5 درصد و در زاویه 90 نسبت به 15 درجه، 73 درصد افزایش می یابد. مقایسه بین داده ها نشان داد که پروفیل جریان در غلظت 30 نسبت به غلظت 15 کیلوگرم بر متر مکعب، کاهش 12/5 درصدی و غلظت 60 نسبت به غلظت 15 کیلوگرم بر متر مکعب، کاهش 37/7 درصدی در طول پیشروی پروفیل جریان وجود دارد.

لینک کمکی