فایل رایگان ارائه رابطه جديد براي محاسبه دبي عبوري سرريزهاي خطي مورب

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ارائه رابطه جديد براي محاسبه دبي عبوري سرريزهاي خطي مورب :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

در این تحقیق از 165 داده های آزمایشگاهی که در دو فلوم به عرض های 0.5 و 0.52 متر وبا هفت نسبت طول سرریز به عرض فلوم 1.14<L<B<3.86 و شش ارتفاع تاج سرریز از 0.10 متر تا 0.506 متری، و در شرایط جریان آزاد کار شده، استفاده شده است. از عمق بحرانی عبوری روی تاج سرریز جهت محاسبه بده عبوری استفاده شده که باارائه ضریب هندسی سرریز که همه مشخصات هندسی سرریز را در بر می گیرد می توان دبی عبوری را بصورت مستقیم و بدون نیاز به ضریب دبی محاسبه کرد. با افزایش ارتفاع تاج سررریز دبی عبوری افزایش می یابد. با افزایش زاویه سرریز نسبت به افق بعلت افزایش طول تاج دبی عبوری افزایش داده می شود. با افزایش هد جریان روی جریان روی تاج سرریز بعلت تداخل بیشتر لایه های جریان و همچنین نزدیک شدن رژیم جریان به حالت مستغرق، دبی عبوری کاهش می یابد. رابطه جامعی برای همه زوایای سرریز و بدون هیچ محدودیت مشخصات هندسی بدست آمد.

لینک کمکی