فایل رایگان ارتباط غلظت کربن آلي خاک و رسوب حاصل از فرسايش بين شياري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ارتباط غلظت کربن آلي خاک و رسوب حاصل از فرسايش بين شياري :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

کربن آلی، شاخص مناسبی از کیفیت خاک است که به فرسایش خاک حساس می باشد و در اثر وقوع فرسایش کربن آلی از خاک تخلیه می شود.هدف از پژهش حاضر،اندازه گیری شدت فرسایش بین شیاری و هدر رفت کربن آلی از چند خاک کشاورزی مناطق مختلف استان کرمان است. به این منظور، سه نمونه خاک کشاورزی در شیب های 1، 2، 3، 5 درصد زیر باران شبیه سازی به مدت 4 دقیقه قرار گرفت.غلظت کربن آلی در نمونه خاک و رسوب حاصل از فرسایش بین شیاری اندازه گجیری شد. نتایج نشان داد که رفتار خاک های مختلف در هدر رفت کربن آلی به دلیل تفاوت در دخیره کربن آلی یکسان نبود. همچنین غلظت کربن آلی در نمونه های رسوب بیشتر از غلظت کربن آلی خاک در معرض فرسایش بود.همچنین با افزایش شیب، غلظت کربن در رسوب کاهش یافت، به نحوی که غلظت کربن آلی رسوب به غلظت کربن آلی خاک سوق پیدا کرد.علاوه بر این، بیشترین مقدار هدررفت کربن آلی در زمان های ابتدای رخداد فرسایش مشاهده شد. یافته های این پژوهش اهمیت هدر رفت کربن آلی از خاک و انباشت آن در رسوب را در اثر فرسایش بین شیاری نشان داد. از این رو، رعایت صحیح حفاظت خاک با مهار فرسایش باعث کاهش هدر رفت کربن آلی از خاک شود.

لینک کمکی