فایل رایگان ارزيابي اثرات افزايش و کاهش پساب مزارع پرورش ماهي بر کيفيت آب رودخانه کوهرنگ با استفاده از مدل هيدروديناميکي MIKE11

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ارزيابي اثرات افزايش و کاهش پساب مزارع پرورش ماهي بر کيفيت آب رودخانه کوهرنگ با استفاده از مدل هيدروديناميکي MIKE11 :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

رودخانه کوهرنگ در استان چهارمحال وبختیاری نه تنها توانایی بالایی در تولید ماهیان سردآبی و صنعت آبزی پروری دارد، بلکه برای افرادی که در این مناطق هم زندگی می کنند اهمیت دارد. در این تحقیق توزیع نیترات حاصل از پساب مزارع پرورش ماهی در دو سناریو افزایش 50 درصدی و کاهش 50 درصدی دبی تخصیصی به مزارع پرورش ماهی مورد ارزیابی قرار گرفت. درابتدا، شبیه سازی نتایج مدل MIKE11 برای سناریو وضع موجود انجام شد و بدون تغییر در ضرایب مدل دو سناریو افزایش وکاهش دبی تخصیص اجرا شد. و سپس مقایسه نتایج سناریوهای مدیریتی با سناریو وضع در دو فصل تر و خشک انجام شد.

لینک کمکی