فایل رایگان ارزيابي ارتباط زماني رويدادهاي خشکسالي هيدرولوژيکي رواناب استاندارد شده و خشکسالي هواشناختي در حوضه آبريز دز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ارزيابي ارتباط زماني رويدادهاي خشکسالي هيدرولوژيکي رواناب استاندارد شده و خشکسالي هواشناختي در حوضه آبريز دز :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

با توجه به اهمیت روزافزون منابع آب و کاهش پیش رونده ذخایرآبی کشور، مطالعه انواع خشکسالی ها و تحلیل ارتباط زمانی رخداد آن ها با یکدیگر اهمیت بسزایی پیدا کرده است. هدف از این پژوهش،تعیین ارتباط زمانی بین دورخداد خشکسالی هواشناختی وهیدرولوژیکی طی دوره آماری 45 ساله در حوضه آبریز دز با استفاده از متغیرهای بارش و جریان آب رودخانه ای ثبت شده در ایستگاه های شاخص هیدرومتری تله زنگ، سپید دشت سزار و تنگ پنج بختیاری می باشد. بدین منظور از توزیع های مختلف زمانی دو شاخص بارش استاندارد شده SPI و شاخص روناب استاندارد شده SRI و همچنین آنالیز همبستگی پیرسون در انجام محاسبات استفاده گردید. بیشترین همبستگی ماهانه بین دو خشکسالی هواشناختی و هیدرولوزیکی در سطح 99درصد در مقیاس زمانی 48 ماهه با ضریب همبستگی پیرسون 0/833 در ایستگاه تله زنگ، 0/717 در ایستگاه سپید دشت سزار و 0/829 در ایستگاه تنگ پنج بختیاری رخ داد.همچنین نتایج حاصل از بررسی تاخیرهای زمانی شاخص های خشکسالی، نشان گر آن بود درکلیه ایستگاه های شاخص این حوضه، خشکسالی هواشناختی بدون هیچ گونه تاخیر ماهانه و در همانده به خشکسالی آب های سطحی منجر شده که یکی از دلایل مهم آن می تواند به نوع بافت زمین شناسی منطقه برگردد.

لینک کمکی