فایل رایگان ارزيابي بارش هاي ماهواره مبنا و باز تحليل در مقياس ماهانه در حوضه آبريز دز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ارزيابي بارش هاي ماهواره مبنا و باز تحليل در مقياس ماهانه در حوضه آبريز دز :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

بارش یکی از اصلی ترین ورودی های مدل های هیدرولوژیکی است ودر صورتی که از دقت مکانی و زمانی مناسبی برخوردار باشد می تواند باعث افزایش دقت خروجی مدل ها هیدرولوزیکی و قابل اتکا بودن تصمیمات مدیریت منابع آب شود. در این پژوهش به منظور ارزیابی عملکرد بارش های شبکه بندی ERA-Interim و PERSIANN-CCS و CMORPH (در حوضه آبریز دز واقع در جنوب غربی ایران، از داده های بارش 15 ایستگاه سینوپتیک در سطح این حوضه در مقیاس ماهانه استفاده شده است. بدین منظور از آماره هایی مانند ضریب همبستگی CC، مجذورمیانگین مربع خطا RMSE، اریبی BIAS برای تعیین دقت و عملکرد بارش های شبکه ای در برآورد بارش مشاهداتی استفاده شده است. براساس ضریب همبستگی استفاده شده است. دراین ارزیابی ERA Interim با همبستگی 0/88 بهترین عملکرد در برآورد بارش نسبت به سایر محصولات نشان داده است در مقیاس فصلی نیز ERA Interim در تمام فصول ضریب همبستگی بالاتری نسبت به سایر محصولات داشته است و بارش ماهواره مبنای PERSIANN-CCS و CMORPH به ترتیب در فصل زمستان و بهار، بهترین عملکرد را نسبت به سایر فصول ثبت کرده اند.همچنین توزیع مکانی همبستگی محصولات مختلف نشان می دهد که ضریب همبستگی محصولات مختلف با توپوگرافی تغییر میکند به گونه ای که در ایستگاه های واقع شده در غرب حوضه آبریز همبستگی بالایی بین داده های مشاهداتی و برآوردی مشاهده می شود ولی همواره مقدار اریبی در تمام ایستگاه ها بالایی بین داده های مشاهداتی و برآوردی مشاهده می شود ولی همواره مقدار اریبی درتمام ایستگاه ها منفی بوده، که نشان دهند کم برآورد کردن بارش نسبت به بارش مشاهداتی می باشد.

لینک کمکی