فایل رایگان ارزيابي تاثير انتقال آب در روند دبي رودخانه (مطالعه موردي رودخانه بازفت و کوهرنگ)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ارزيابي تاثير انتقال آب در روند دبي رودخانه (مطالعه موردي رودخانه بازفت و کوهرنگ) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

در پی کاهش دبی رودخانه ی کارون و سایر رودخانه های استان چهارمحال و بختیاری مشکلات و کمبودهای زیادی در پایین دست به وجود آمده است، رود خانه بازفت و کوهرنگ دو سرچشمه مهم در تامین آب با کیفیت رودخانه کارون هستند. از سرشاخه های رودخانه کوهرنگ انتقال بین حوضه ای صورت می گیرد. در این مطالعه به منظور دستیابی به روند کمی جریان در رودخانه های بازفت و کوهرنگ از آمار 35 ساله ی روزانه ایستگاه های مربوط استفاده شد . نتیجه آزمون من کندال بدین صورت بود که درسطح اطمینان 95% روند کاهشی در رودخانه بازفت دیده نشد اما در رودخانه کوهرنگ روند دیده می شود، شیب روند در داده های مربوط به انتقال آب نیز به صورت افزایشی بوده است

لینک کمکی