فایل رایگان ارزيابي تاثير روش هاي مختلف برآورد شاخص SDR بر ميزان رسوب خروجي از حوضه (مطالعه موردي: حوضه آبخيز باراجين)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ارزيابي تاثير روش هاي مختلف برآورد شاخص SDR بر ميزان رسوب خروجي از حوضه (مطالعه موردي: حوضه آبخيز باراجين) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

فرسایش خاک یکی از چالش های اساسی برای مدیریت صحیح منابع آب و خاک یک حوضه بشمار می رود که از نقش مهمی در مدیریت منابع طبیعی برخوردار می باشد. نسبت تحویل رسوب به عنوان کسری از فرسایش خاک تعریف می شود که نشان دهنده کارایی حوضه در انتقال ذرات از محل فرسایش تا محل رسوب آنها می باشد. در پژوهش حاضر به ارزیابی تاثیر استفاده از روابط مختلف برآورد SDR ، در مقدار رسوب خروجی از حوضه آبریز باراجین با استفاده از روش RUSLE پرداخته شده است. نتایج این بررسی نشان داد که رابطه ارائه شده توسط میدمنت 1991 با دارا بودن خطای نسبی 1/6 درصد از قابلیت مناسبی در برآورد رسوب خروجی از حوضه برخوردار می باشد و این در حالیست که روش های دیگر خطای بسیار زیادی را موجب می شوند. همچنین نتایج نشان داد که در صورت استفاده از سایر روابط، نیاز به کابرد ضرایب اصلاحی برای کاهش خط های رسوب محاسباتی توسط مدل RUSLE می باشد.

لینک کمکی