فایل رایگان ارزيابي تاثيرات وضوح مکاني مدل رقومي ارتفاع DEM بر روي خصوصيات خاک و شاخص انتقال رسوب حوضه اي STI

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ارزيابي تاثيرات وضوح مکاني مدل رقومي ارتفاع DEM بر روي خصوصيات خاک و شاخص انتقال رسوب حوضه اي STI :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

یکی از مهم ترین مسائل درانالیز خاک – زمین نما وضوح مکانی مدل رقومی ارتفاع DEM است.در این مطالعه، تاثیر وضوح مکانی بر پارامترهای زمینی ومدل سازی خصوصیات خاک وانتقال رسوب بررسی گردید. برای انجام این پژوهش، شش پارامتر زمینی شامل (ارتفاع، گرادیان شیب، جهت شیب، انحناء حداقل، منطقه ی بالادست و شاخص انتقال رسوب) از پنج وضوح مکانی متفاوت 10، 30، مبناء 60، 90 و120 متر استخراج شدند. بررسی معنی داری اختلاف بین میانگین های هر کدام از پارامترهای زمینی در بین وضوح مکانی مختلف بوسیله ی آزمون کروسکال – والیس صورت پذیرفت وبرای مدل سازی از روش رگرسیون خطی چندگنه بهترین مجموعا و انتخاب بهترین مدل در هر وضوح مکانی براساس شاخص AICC انجام گردید. نتایج نشان داد که در درشت تر شدن وضوح مکانی نسبت به DEM مبناء مقادیر میانگین شیب G، شاخص انتقال رسوب STI ومحدوده ی مقادیر انحناء حداقل Cmin کاهش، ولیکن مقادیر میانگین حداقل منطقه ی بالادست UP افزایش یافتند که بر روی رفتار هیدرولوژیکی حوضه، تاثرگذار است.

لینک کمکی