فایل رایگان ارزيابي کارايي توزيع هاي مختلف آماري جهت خشکسالي جريان رودخانه اي بر اساس سري داده هاي تاريخي در ايستگاه هاي هيدرومتري مبناي کشور

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ارزيابي کارايي توزيع هاي مختلف آماري جهت خشکسالي جريان رودخانه اي بر اساس سري داده هاي تاريخي در ايستگاه هاي هيدرومتري مبناي کشور :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

شاخص خشکسالی جریان رودخانه ای SDI مبتنی بر فرض پیروی سری داده های حجم جریان رودخانه از توزیع گاما و اصل انتقال هم احتمال می باشد. در این تحقیق، بواسطه کاربردسری داده های متوسط آبدهی ماهانه وسالانه 49 ایستگاه هیدرومتری مبنای وزارت نیرو، کارایی 62 توزیع آماری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد در مقیاس سالانه توزیع گاما فاقد فراوانی به عنوان توزیع برتر می باشد در مقیاس ماهانه نیز این توزیع تنها در 1 درصد از کلیه حالات مورد بررسی به عنوان توزیع برتر شناخته شد.این در حالیست که توزیع Wakeby در مقیاس سالانه در حدود 33 درصد حالات و در مقیاس ماهانه تا حدود 40 درصد حالات به عنوان توزیع آماری برتر معرفی گردید. براساس محاسبه شاخص SDI برمبنای توزیع گاما و توزیع Wakeby مشخص گردید در شرایطی که مقدار شاخص P-Value گاما کمتر از 0/3 باشد، امکان جابه جایی طبقات خشکسالی در صورت استفاده از توزیع برتر Wakeby، وجود دارد. این شرایط در 31 درصد از حالات مورد بررسی ملاحظه گردید.

لینک کمکی