فایل رایگان استخراج پيکر آبي تالاب شادگان براساس شاخص هاي NDWI ، MNDWI AWEI با استفاده ازتصاوير ماهواره لندست

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان استخراج پيکر آبي تالاب شادگان براساس شاخص هاي NDWI ، MNDWI AWEI با استفاده ازتصاوير ماهواره لندست :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

تالاب ها به عنوان یکی از مهم ترین اکوسیستم های آبی نقش مهمی در زندگی بشر وموجودات زنده دارند. مدیریت و حفاظت از تالاب ها در مقیاس جهانی ومنطقه ای از موضوعات مهم تصمیم گیران حوزه های آب ومحیط زیست می باشد. فناوری سنجش از دور و بهره گیری از تصاویر ماهواره ای یکی از ابزار کارآمد و در بررسی و شناسایی تغیرات حریم تالاب ها می باشد. هدف از این مطالعه مقایسه شاخص های NDWI ، MNDWI و AWEI در برآورد سطح تالاب شادگان با استفاده از تصاویر لندست 8 می باشد. نتایج نشان می دهد از میان این شاخص های انتخاب شده شاخص MNDWI و AWEI دارای عملکرد بهتری بوده و با دقت کلی 95/5% و ضریب کاپای 91% قادر به شناسایی دقیق پهنه های آبی وتمیز دادن آن از سایر عوارض است.

لینک کمکی