فایل رایگان اندازه گيري مستقيم رسوب بار معلق و بار کف در ايستگاه رسوب سنجي کرخه حميديه و مقايسه نتايج آنها در سال هاي 78-90 با 90-97

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان اندازه گيري مستقيم رسوب بار معلق و بار کف در ايستگاه رسوب سنجي کرخه حميديه و مقايسه نتايج آنها در سال هاي 78-90 با 90-97 :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

برآورد رسوبدهی رودخانه ها در موارد متعدد نظیر طراحی سازه های آبی، مهارسیلاب و آبگیری از رودخانه ها حائز اهمیت بسیار می باشد. از طرفی میزان غلظت رسوبات معلق یکی از مهم تر ین پارامترها در برآورد بار رسوبی رودخانه ها به شمار می رود. در این مقاله جهت برآورد بار معلق و بار بستر عبوری از رودخانه کرخه در ایستگاه حمیدیه بار معلق به روش سه مقطعی و بارکف با استفاده از دستگاه هلی اسمیت به روش مستقیم به طور متوسط در هر ماه یکبار در دبی های مختلف رودخانه، اندازه گیری به عمل آمد. سپس در آزما یشگاه خاک ورسوب میزان بار معلق و بار بستر تعیین شد. در این ایستگاه از سال 78-90 تعداد 126 و در سال های 90-97 تعداد 76 نمونه از ایستگاه حمیدیه جمع آوری و بار بستر و بار معلق به روش مستقیم محاسبه شده و متوسط بار بستر، بار معلق، درصد آنها وضریب بار معلق برای به دست آوردن بار بستر جهت مقایسه محاسبه شد.

لینک کمکی