فایل رایگان برآورد پارامترهاي کيفي اب با استفاده از الگوريتم بهينه سازي PSO و سنجش از دور (تصاوير ماهواره Sentinel-2)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان برآورد پارامترهاي کيفي اب با استفاده از الگوريتم بهينه سازي PSO و سنجش از دور (تصاوير ماهواره Sentinel-2) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

هدف این تحقیق، برآورد غلظت پارامترهای کیفیت آب PH,EC در سطح رودخانه های کارون و دز با استفاده از تصاویر Sentinel-2 است. بدین منظور پس از پردازش های اولیه تصاویر ماهوراه ای، نسبت ها، ترکیبات و شاخص های باندی مناسب بدست آمده است. سپس با استفاده از الگوریتم بهینه یابی توده ذرات، ضرایب چند جمله ای برای بدست آوردن پارامترهای PH,EC محاسبه گردید.درنهایت نقشه پراکندگی این پارامترها در سطح رودخانه با استفاده از این الگوریتم تهیه گرید. نتایج نشان می دهد الگوریتم PSO میزان RMSE را برای PH,EC بترتیب 0/124 و 0/008 محاسبه کرده است.

لینک کمکی