فایل رایگان برآورد فرسايش آبي با استفاده از مدل توپوگرافيکي WaTEM/SEDEM جهت اتخاذ بهترين شيوه هاي مديريتي حوضه اي BMP

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان برآورد فرسايش آبي با استفاده از مدل توپوگرافيکي WaTEM/SEDEM جهت اتخاذ بهترين شيوه هاي مديريتي حوضه اي BMP :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

فرسایش خاک به عنوان یکی از مهم ترین عوامل تخریب خاک است. در این پژوهش توزیع مکانی فرسایش و رسوب با استفاده از مدل توپوگرافیکی WaTEM/SEDEM ، ارزیابی شده است. منطقه ی مطالعاتی حوزه ی آبخیز معرف و زوجی شوش می باشد. نتایج نشان داد که متوسط فرسایش خاک -43/75 تن بر هکتار بوده است. بیشترین مقدار رسوبات تولید شده در کلاس زیاد می باشد که 32/20 درصد از مساحت حوزه زوجی 64/4 هکتار را در بر گرفته است. خروجی های مدل WaTEM/SEDEM و الگوریتم های LS آن امکان شناسایی مکان های بحرانی فرسایش و یا تولید رسوب را فراهم نمود؛ لذا می تواند به عنوان ابزاری جهت اتخاذ بهترین شیوه های مدیریتی BMPs موثر برای نواحی بحرانی در حوضه ها استفاده شود.

لینک کمکی