فایل رایگان برآورد فرسايش خاک با استفاده از تکنيک هاي سنجش از دور و GIS و مدل RUSLE

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان برآورد فرسايش خاک با استفاده از تکنيک هاي سنجش از دور و GIS و مدل RUSLE :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

فرایند فرسایش خاک تهدیدی برای منابع آب وخاک است ومطالعه آن در تعیین زیان های ناشی از رسوب گذاری رودخانه ها بر محیط زیست، مدیریت آبخیزها، ارزیابی پتانسیل هدر رفت خاک ومدیریت منابع آب کاربرد دارد. در این تحقیق به منظور برآورد میزان فرساش خاک در حوزه ابخیز بالا رود در شمال خوزستن از فناوری های کم هزینه، سریع و دقیق سنجش از دور و GIS و مدل RUSLE استفاده شد. نتایج نشان داد میزان فرسایش سالیانه بین 0 تا 10 هزار تن در هکتار ومیانگین فرسایش کل حوضه ton/ha/y 6وانحراف استاندارد 129/9 برآورد شده است. مقادیر بالای فرسایش در مناطق پرشیب و دارای بارش زیاد با قدرت فرسایندگی بیشتر و پوشش گیاهی کم، مشاهده شد. همچنین نتایج این تحقیق قابلیت های مناسب سنجش از دور و GIS را در برآورد میزان فرسایش خاک نشان داد.

لینک کمکی