فایل رایگان بررسي آزمايشگاهي آبشستگي پيرامون تکيه گاه پل در جريان غيرماندگار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي آزمايشگاهي آبشستگي پيرامون تکيه گاه پل در جريان غيرماندگار :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

در اطراف پایه ها و تکیه گاه های جانبی پل ها به دلیل تشکیل گردابه های مخرب، آبشستگی اتفاق می افتد که گاهی این آبشستگی باعث تخریب سازه می گردد. در این زمینه و به منظور شناخت مکانیزم آبشستگی و کاهش میزان تحقیقات زیادی تاکنون انجام شده است. عمده مطالعات انجام شده در رابطه با پایه ها و آن هم در شرایط جریان ماندگار صورت گرفته است. در حالی که اکثر تخریب پل ها، در شرایط وقوع سیل صورت می گیرد. لذا در تحقیق حاضر ابشستگی موضعی پیرامون تکیه گاه جانبی پل در شرایط جریان غیر ماندگار مورد بررسی قرار گرفت. براین اساس، آزمایش ها با 2 هیدروگراف متقارن با زمان های پایه 15 و 60 دقیقه و دبی پیک یکسان انجام شد.نتایج نشان داد که در هر دوهیدروگراف، حداکثر عمق آبشستگی در دماغه تکیه گاه جانبی رخ داد بگونه ای که در هیدروگراف با زمان پایه 60 دقیقه، مقدار آن 27/7 درصد بیش از هیدروگراف با زمان پایه 15 دقیقه بود.

لینک کمکی