فایل رایگان بررسي آزمايشگاهي اثر آبشکن بر خطوط جريان در قوس90 درجه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي آزمايشگاهي اثر آبشکن بر خطوط جريان در قوس90 درجه :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

یکی از روش های موثر برای حفاظت سواحل رودخانه ها در محل قوس ها استفاده از آبشکن ها می باشد. در تحقیق حاضر به بررسی آزمایشگاهی تاثیر سری آبشکن های غیر مستغرق با سه زاویه ی قرارگیری 90 (آبشکن های قائم)، 60 (آبشکن های دافع) و 120 درجه (آبشکن های جاذب) نسبت به دیواره ی خارجی قوس با سه طول 15، 20 و 25 درصد عرض کانال و با فاصله سه برابر طول آبشکن ها از هم، بر توزیع سرعت متوسط و تنش برشی در قوس 90 درجه ملایم با نسبت R/B=4 عرض 0/7 متر و عمق آب 0/14 متر پرداخته شد. از نتایج این تحقیق می توان به تاثیر حضور آبشکن ها برانحراف خطوط جریان به سمت میانه ی کانال و قوس داخلی اشاره کرد. همچنین باافزایش طول آبشکن ها زاویه ی برخورد خطوط جریان با دیواره ی قوس کاهش می یابد که این مسئله نشان دهنده ی کاهش سرعت عرضی جریان با افزایش طول آبشکن هاست.

لینک کمکی