فایل رایگان بررسي اثر ابعاد مدل گروه پايه با استفاده از نرم افزار Flow-3D

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي اثر ابعاد مدل گروه پايه با استفاده از نرم افزار Flow-3D :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

تخریب یک پل به معنای قطع شریان یک منطقه می باشد. تخمین صحیح عمق آبشستگی پایه پل ها اهمیت بالایی دارد. در این تحقیق با استفاده از مدل نرم افزار Flow-3D و آشفتگی RNG و K- شبیه سازی گروه پایه پل انجام گرفت و برای صحت سنجی نتایج، با مدل آزمایشگاهی مقایسه شد. اثر ابعاد مدل به دو صورت افزایش قطر پایه و طول کانال و تاثیر آن ها بر مقدار آبشستگی بررسی می شود و از نتایج میدانی استفاده می شود. نتایج حاکی از دقت روش RNG برای مدل سازی آبشستگی برای گروه پایه پل می باشد و همچنین فرمول گروه پایه نظری ها برای تخمین عمق آبشستگی برای پایه های اول مناسب بود اما برای پایه های بعدی کارایی نداشت.

لینک کمکی