فایل رایگان بررسي اثر کابل بر عملکرد پايه هاي استوانه اي و مستطيلي دماغه گرد در کاهش آبشستگي موضعي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي اثر کابل بر عملکرد پايه هاي استوانه اي و مستطيلي دماغه گرد در کاهش آبشستگي موضعي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

پیش بینی نحوه ایجاد و گسترش گودال آبشستگی در پایه ها و ارائه روش های مناسب به منظور کنترل وکاهش آبشستگی موضعی که بتواند در شرایط بحرانی مقاومت نماید به تحقیقات گسترده ای نیاز دارد. یکی از این روش ها استفاده از کابل می باشد. در این پژوهش از کابلی با قطر 0/15 قطر پایه وزاویه پیچش 15 درجه استفاده گردید. نتایج آزمایشات مربوط به پایه های محافظت شده با کابل نشان داد عامل حفاظتی کابل موجب کاهش عمق آبشستگی در تمامی مراحل آزمایش می شود. راندمان کابل برای پایه استوانه ای برابر با 10/7 درصد و بهترین راندمان کابل در پایه های مستطیلی دماغه گرد برای پایه با L/b=2 برابر با 8/4 درصد می باشد.

لینک کمکی