فایل رایگان بررسي اثرات منابع تاثيرگذار بر کيفيت آب رودخانه هاي حوضه آبريز مارون-جراحي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي اثرات منابع تاثيرگذار بر کيفيت آب رودخانه هاي حوضه آبريز مارون-جراحي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

از مهم ترین عوامل و منابعی که موجب کاهش کیفیت آب رودخانه ها می شود ورود زهاب زهکش های مزارع و شبکه های آبیاری و زهکشی و تاثیرات سایر جریانات ورودی به رودخانه ها است. در حوضه آبریز مارون-جراحی به علت وجود شبکه های آبیاری و زهکشی متعدد در سطح حوضه و تعدد آبراهه های فرعی ورودی به رودخانه های اصلی، بررسی اثرات این منابع بر کیفیت آب سیستم رودخانه ای حوضه بسیار حائز اهمیت است. در این مقاله به منظور بررسی اثرات منابع تاثیرگذار بر کیفیت آب رودخانه های حوضه در طول سال آبی 1396-97 در 21 نقطه از سطح حوضه نمونه برداری کیفی EC صورت گرفت. نتایج تحقیق حاکی از تاثیرات بسزای زهکش های کشاورزی نسبت به سایر منابع تاثیرگذار در سطح حوضه بر کیفیت رودخانه های اصلی حوضه آبریز مورد مطالعه می باشد.

لینک کمکی